Câu 3: Có các màu nào sau đây thể hiện cho các team: