Câu 3: Có tất cả bao nhiêu lời khuyên dành cho giếng trời nhà phố?