Câu 3: Gồm có bao nhiêu công tác nghiệm thu với chủ đầu tư?