Câu 3: Không nên bắt đầu và kết thúc ở trước cửa nhà vệ sinh vì?