Câu 3: Nhà Thầu sẽ không bảo hành nếu công trình và Chủ Đầu Tư vi phạm các điều khoản này, cần nắm rõ để tránh tranh chấp về sau là chính sách bảo hành nào?