Câu 3: Từ các nhóm hành cụ thể, sẽ căn cứ vào tính chất của phòng, …. của gia chủ và đồ đạc bài trí trong không gian cần dán và phối kết cho phù hợp.