Câu 3: Việc bố trí nơi giải trí tại gia có thể theo … cách tùy chọn sao cho tương thích và hài hào về không gian và trang thiết bị?