Câu 3: Việc “Cắm mốc” không gian. Thuộc khoảng nào trong bài học.