Câu 3: Yêu cầu của nhân viên tiếp đón bên ngoài cửa hàng?