Câu 7: Bộ phận thiết kế có bao nhiêu đầu công việc khi khởi tạo dự án?