Câu 8: Bộ phận thi công có bao nhiêu đầu công việc khi phải hoàn thành: