KH144. Nếu cập nhật nhật ký online đúng đủ đều 1 ngày được trợ cấp bao nhiêu tiền / 1 công trình?