KH144. Những hình đã cập nhật có phải ghi mô tả công việc hình đang làm gì không? (hình biết nói)