KH144. những ngày mưa + không làm có phải ghi nhật ký online không?