20. Ai là người làm việc có trách nhiệm và tự giác?