Việc như thế nào được gọi là hoàn thành đúng và đủ?